இலங்கை - மன்னார் ஊழியங்கள்

தேவனின் பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக!